• Behandeling van het voorstel over de evaluatie van windpark Houten in de raad van 12 maart.

    Martin Monkel

Evaluatie windpark Houten afgerond

HOUTEN Op 12 maart jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het draaiprogramma volgens maatwerk van windpark Houten. Conclusie is dat de proef met het aangepaste draairegime niet heeft geleid tot de gewenste daling van de geluidoverlast. Daarmee is de evaluatie van het windpark (eindelijk) afgerond. Of het dossier dan ook dicht kan is nog maar de vraag. Tijdens het debat is door verschillende fracties gevraagd in gesprek te blijven en er is een kans dat de maatwerkvoorschriften juridisch kunnen worden aangevochten.

DEBAT Terwijl in de tent langs het spoor bij Schalkwijk geprotesteerd wordt tegen windpark Goyerbrug debatteren de raadsleden over het draaiprogramma van windpark Houten. Tijdens het debat wordt al snel duidelijk dat de politieke kaarten zijn geschud. De raad heeft in juni 2017 vrijwel unaniem ingestemd met een motie die het college opdroeg in overleg met Eneco een proef met een aangepast draaiprogramma uit te voeren. Uitgangspunt van de motie is dat ,,de raad een correcte afweging kan maken op basis van volledige informatie''. Daarbij komt dat met de (unieke) maatwerkvoorschriften de omwonenden optimaal beschermd worden tegen (geluid)overlast.

Als eerste spreker is Marjan Boonzaaijer (D66) van mening dat het handhaven van het maatwerk met de kennis van nu onredelijk is. ,,Uit de proef volgt een hogere productie en een minimale geluidbelasting, hoewel een kleine groep van (direct) omwonenden last blijft houden. Is het niet tijd dat het college de regie neemt?''. Over het algemeen overheerst de teleurstelling dat de proef niet meer heeft opgeleverd, maar over de mate van overlast zijn de meningen verdeeld. Thijm Corporaal (GL) vindt het wel meevallen en maakt een vergelijking met het koffieapparaat. ,,Ook als we het maatwerk loslaten blijft er bescherming voor de omwonenden.''. Robert Pelleboer (CDA) zegt dat we als raad afgesproken hebben dat er sprake moet zijn van geluidreductie, en dat is niet het geval. ,,We hechten aan een rechtvaardig proces''. Pascal Ooms (SGP): ,,Sinds 2015 is er feitelijk niets veranderd en het vertrouwen in de gemeente is onverminderd laag''. Hanny van Doorn (ITH), zelf betrokkene, geeft aan dat ,,de direct omwonenden geen proefkonijn willen zijn''. Wil Mossink (PvdA) constateert dat ,,de geluidoverlast niet is toegenomen, dat de bewoners die er last van hadden dat nog steeds zo ervaren en dat verandert niet''. Wethouder Hilde de Groot zegt in haar reactie: ,,Ik deel de mening van de fracties dat het resultaat uit de proef tegenvalt, maar er ligt een keiharde motie om de geluidoverlast te reduceren, en dat is niet gelukt''.

Door D66 en HA! wordt aan het begin van het debat een amendement ingediend. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor het algemene belang in relatie tot het streven naar energie-neutraal in 2040. Mede gelet op de fors hogere energieproductie tijdens de proef wordt voorgesteld toch vast te houden aan het aangepaste draaiprogramma. Vanwege de 'keiharde motie'' wordt dit amendement echter met grote meerderheid verworpen. Het voorstel om uit te blijven gaan van de maatwerkvoorschriften voor windpark Houten wordt vervolgens met 7 stemmen tegen (D66, SGP, PvdA) aangenomen.

EVALUATIE In een brief van februari 2017 heeft het college al aangegeven ,,de dialoog en in het verlengde daarvan de evaluatie van windpark Houten als afgerond te beschouwen''. De motie over de proef met een aangepast draairegime heeft dit enigszins vertraagd.

Steeds meer Houtenaren willen dat de molens vaker draaien. Zij staan ook positiever tegenover het windpark als voorheen. ,,We zijn uitgegaan van de strengste voorschriften maar is Houten achteraf niet slechter af met dit maatwerk?''  Zo blijven de meningen in deze 'nabeschouwing' verdeeld. De raad houdt vast aan 'afspraak is afspraak' en het algemene belang legt het in dit geval dan toch af tegen het specifieke belang, dat zich richt op de bescherming van een (kleine) groep inwoners.

In ieder geval is met dit besluit de evaluatie van windpark Houten afgerond voordat gestart wordt met windpark Goyerbrug. En dat is ook steeds het uitgangspunt van de raad geweest.