• Martin Monkel

Energieplan Houten van start

HOUTEN Op woensdagavond 22 mei jl. verzamelden zich ca. 50 betrokkenen zich in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis voor een 'meedenksessie'. Doel was het leveren van een bijdrage aan het op te zetten gemeentelijke energieplan 2019-2022. Dit plan maakt, naast adaptatie en circulaire economie, deel uit van het klimaatplan dat de gemeente moet opstellen. Het is het vervolg op het Klimaatakkoord van Parijs, de daaruit volgende nationaal te maken klimaatafspraken en de Regionale Energie Strategie (RES).

Martin Monkel

DOEL In haar openingswoord geeft wethouder Hilde de Groot (GL) aan dat de energietransitie de grootste verbouwing is sinds de tweede wereldoorlog. ,,En dat kunnen we als gemeente niet alleen'' zegt ze, ,,we willen gebruik maken van kennis, ervaring  en suggesties die inwoners hebben om dit maatschappelijk probleem om te zetten in acties''. Vanavond wordt dus ,,op stadsniveau een proces gestart dat leidt tot een door de samenleving gedragen Energieplan''. De inbreng die vanavond wordt geleverd vormt de basis voor vervolgsessies van meedenken en meedoen, waarover ook de raad wordt geïnformeerd. Uiteindelijke doel van deze exercitie is een energieneutraal Houten in 2040. De gemeente wordt in het bereiken van deze doelstelling ondersteund door Bureau P2, dat zich richt op duurzame transities

START Mayte de Vries, vanuit Bureau P2 betrokken bij energietransitie: ,,Om de klimaatdoelstelling te halen zijn drie dingen nodig. De basis is energiebesparing, maar dat is niet voldoende. De bijdrage daarvan in het totaal is globaal 30%.  Verder moeten we veel meer CO2-vrije elektriciteit opwekken (van het gas af) en als derde factor moeten we kiezen voor andere energiesoorten.''  In haar toelichting schetst zij voorbeelden uit Almere, Amsterdam en de Energie coöperatie Vlieland. Ook vertelt zij over de technische (on)mogelijkheden en de verplichtingen voor de gemeente, onder meer gericht op wijkgerichte warmteplannen in 2021.

PROCES Tijdens de informatieve inleiding ontstaan gelijk vragen uit de zaal, zoals ,,Wie gaat dat betalen? 'Wethouder De Groot: ,,Dat weten we nog niet, maar er wordt wel over gesproken. Een gedachte kan zijn dat je een 'gebouw gebonden financiering' afspreekt, maar ook netbeheerders zullen (moeten) investeren en ook mag een bijdrage worden verwacht van het Rijk en de gemeente''. In ieder geval zijn in de voorbereiding van deze avond de betrokken instanties die willen meedoen in kaart gebracht, hun mogelijke bijdrage en hun houding ten opzichte van de energiedoelstelling van Houten (fase 1). In het vervolg daarop wordt de stap gemaakt 'van ambitie naar plan'. Deze fase bestaat uit een aantal meedenk- en meedoesessies, waarvan vanavond de eerste is. In de derde fase wordt dan het plan uitgewerkt naar commitment: het uitwerken van kansrijke ideeën, het delen van de resultaten met de samenleving en het concreet vastleggen van de gemaakte afspraken. 

INPUT De aanwezigen leveren de eerste ideeën, opmerkingen en geven on der meer antwoord op de volgende vragen. Wat is er nodig om de burgers van Houten mee te krijgen in deze transitie? Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven energie gaan opwekken? en Hoe realiseren we de lokale binding van energie-initiatieven? ,,De oogst van de avond is enorm, niet in de laatste plaats in de vorm van heel groot aantal post-its met ideeën, knelpunten, oplossingen en andere suggesties. Ik ben een blij mens!'' zegt Bregje Tettelaar, gemeentelijk programmamanager Duurzaamheid. Alle bijdragen worden verzameld en geclusterd naar onderwerp. Dit dient dan als input voor de vervolgafspraken.