• De wethouders houden steeds vaker spreekuur in de wijk in plaats van in het gemeentehuis.

    Martin Monkel

Duurzaam, ondernemen en dichtbij

HOUTEN Onder deze titel heeft het college op 28 augustus het programma voor de komende vier jaar gepresenteerd. Dit collegeprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord, dat op 12 juni jl. in de gemeenteraad is vastgesteld. Belangrijk element in het programma is de samenlevingsagenda: een manier om de bewoners en gebruikers eerder te betrekken bij (beleids)ontwikkelingen en in dat proces samen op te trekken. Vanuit die optiek houden de wethouders hun spreekuur steeds vaker in de wijk.

PROGRAMMA Bij de behandeling van het coalitieakkoord is in de raad opgemerkt dat "het akkoord nog te onevenwichtig is" en dat "de invulling nog niet concreet is". Met dit collegeprogramma gaat de aandacht nu meer uit naar: ,,wat, hoe, wanneer en hoeveel". Met uitzondering over de ambitie over het aantal te bouwen woningen staan er in het programma nog steeds weinig 'hoeveelheden'. Desgevraagd geeft wethouder Van Dalen aan dat ,,Dit programma nu richting geeft aan de ontwikkeling die het college wil realiseren.  Dat behelst ook dat de concrete invulling pas zichtbaar wordt in de plannen die we in het programma hebben opgenomen".

Het college geeft ook aan dat het nu voorliggende programma past binnen het financiële kader dat eerder met de raad is afgesproken. Per thema zijn de verwachte kosten in beeld gebracht. Daaruit volgt dat vooral veel geld wordt gereserveerd voor duurzaamheid, openbare ruimte en groen en kunst, cultuur en sport.

PLANNEN Onder het thema 'Duurzaamheid' is er sprake van meer windenergie (Goyerbrug), meer zonne-energie (uitwerking in het klimaatplan) en sneller aardgasvrij. Ten aanzien van het laatste ''verkent het college in 2020 de voor Houten passende aanpak". Als uitwerking hiervan wordt in 2020 een warmteplan opgesteld.

Op het gebied van het 'Bouwen en wonen' wordt, in vervolg op een eerdere verkenning, een stedenbouwkundige visie opgesteld.  ,,De ambitie is om 3000 á 4000 woningen extra te gaan bouwen". Met de opgave uit de Woonvisie komt het totaal dan op circa 5000 woningen. ,,In de visie wordt onderzocht op welke wijze de totale bouwopgave tot 2040 mogelijk en/of realistisch is".  In die visie wordt dan ook de vraag beantwoord waar die woningen dan worden neergezet en of er sprake is van hoogbouw. De bedoeling is dat van het totaal 1500-2000 woningen in de sociale huur worden gerealiseerd.

Het passend, eerder of opnieuw zelfstandig wonen van ouderen en zorgdoelgroepen is een belangrijke opgave. ,,Onze uitdaging als gemeente is, om een lokaal netwerk van maatschappelijke zorg en ondersteuning te ontwikkelen, waarmee inwoners op alle leefgebieden op maat worden geholpen tegen minder kosten".

Met het 'Programma Sociale Kracht' is een beweging richting een inclusie samenleving in gang gezet. ,,We willen de ondersteuning binnen het sociaal domein efficiënter en effectiever organiseren, zodat we duurzaam passende ondersteuning kunnen blijven bieden voor wie dat echt nodig heeft".

BESLUIT Het collegeprogramma wordt op 18 september a.s. behandeld in de gemeenteraad. Het kosten van alle voorgestelde plannen worden verwerkt in de begroting 2019 waarover de raad op 13 november a.s. een besluit neemt.