• Burgemeester Gilbert Isabella tijdens zijn 1e raadsvergadering.

    Martin Monkel

Donkere wolken boven Houten?

HOUTEN Dinsdagavond 16 juli jl. debatteerde de gemeenteraad aan de hand van de zogenaamde Perspectiefnota over de verwachtingen voor 2020. Het is bekend dat die niet positief zijn en dat er donkere wolken boven Houten hangen. Het financiële tekort in de jeugdzorg en bij de Wmo is een landelijk probleem, waarvoor de lokale politiek nu op zoek moet naar oplossingen. Het besluit over de Perspectiefnota 2020 en de ingediende moties en amendementen volgt donderdag a.s.

Martin Monkel

BEELD Voor alles is er een eerste keer. Dus ook voor burgemeester Gilbert Isabella in zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad. Het eerste beeld is dat hij 'in control' is, de touwtjes van het vergaderen strak houdt maar voldoende ruimte geeft voor de uitwisseling van de verschillende standpunten.  Ook is hij een man van de tijd want de vergadering wordt overeenkomstig de agenda precies om 23.00 uur geschorst, met donderdag a.s. het vervolg.

DEBAT Het CDA vergelijkt de besluitvaardigheid van het college met een auto, een beeldvorming die later in de vergadering meermalen terugkomt. ,,Het college is een tijdje onderweg, heeft al een redelijk snelheid, maar constateert dat één van de banden langzaam leegloopt. Wat te doen: af en toe oppompen en doorrijden, de band plakken of een nieuwe band?'' GroenLinks merkt op dat het Rijk nu een sluitende begroting heeft maar dat de gemeente met de tekorten zitten. ,,Komt er nog extra geld?'' ITH schetst de eerdergenoemde donkere wolken, vindt het college niet slagvaardig en vraagt zich af of het college wel in staat is de opdrachten voor de komende jaren uit te voeren. De VVD vindt dit een zwaktebod en vraagt waarom ITH dan niet met een alternatief komt. Verder vraagt de VVD zich af wat nu de oorzaak is van de toenemende zorgvraag, maar heeft wel vertrouwen in het uitwerken van de voorstellen voor de begroting 2020.
D66 is van mening dat de raad op het verkeerde been is gezet. Aanleiding is de onduidelijkheid over de wijze hoe de incidentele bijdrage van € 0,75 miljoen voor jeugd en Wmo in de perspectiefnota is verwerkt. ,,Het was niet de bedoeling dit bedrag weg te moffelen, het is een beetje onhandig gepresenteerd'' reageert wethouder Kees van Dalen later in de vergadering. Verder vraagt D66 de wethouder om inzicht in de ambities en risico's de komende jaren om beter voorbereid te zijn.
,,De economie groeit, de koopkracht stijgt en wij hebben het hier over bezuinigingen'' is de reactie van de CU. Deze fractie is blij met de inzet voor duurzame partnerrelaties, waarbij het lot van kinderen een belangrijk aandachtspunt is. De PvdA gaat uit van het standpunt dat de zorg voor de mensen eerst komt en dan pas het geld. Deze fractie vindt het echter 'bizar'dat de gemeente zich gaat bemoeien met gezinsrelaties. ,,De gemeente kan scheidingen niet voorkomen en het geld kan beter worden besteed aan de Stichting Leergeld.'' Wethouder Herman Geerdes zegt later in zijn reactie toe nadere informatie te geven over het geld dat daarmee is gemoeid. De SGP twijfelt over het maatschappelijk effect van alle maatregelen en vraagt om een 'visie op de bezuinigingen'. Tenslotte geeft HA! aan dat concrete voorstellen niet gaan opleveren wat er beoogd wordt. ,,Geef een goed beeld van de gevolgen en laat de raad kiezen''.

RAAD Ondanks soms scherpe discussies geeft het debat het gevoel dat het merendeel van de fracties wel kan instemmen met deze Perspectiefnota 2020. Tijdens de vergadering worden 13 moties en amendementen ingediend. De raadsbrede motie met het verzoek aan het college te onderzoeken of zij zelf voldoende maatregelen neemt zal het wel halen. Over de Perspectiefnota zelf en de andere moties en amendementen wordt donderdagavond gestemd.
De gemeente is voor haar inkomsten sterk afhankelijk van het Rijk. Jaarlijks komt het Rijk in mei en september met een zogenaamde circulaire over de aanpassingen over het budget of wel de algemene uitkering. Omdat het Rijk nu weinig geld uitgeeft is de meicirculaire voor de gemeente 'somber' met minder geld en de nu besproken maatregelen tot gevolg. Echter, in het najaar zou kunnen blijken dat er toch meer geld naar de gemeenten gaat. Dat blijft dan wel incidenteel 'banden plakken'. Die kans is echter klein omdat de minister al heeft aangegeven dat het kabinet zich daar pas in 2021 structureel over gaat buigen.