Waarom blijft Windpark Houten draaien volgens oude programma?Collegebesluit Windpark Houten is onnavolgbaar

20-02-2019, 07:59 | Lezersnieuws | Marjan

Het ideaal voor Windpark Houten: maximale opbrengst en minimale geluidsbelasting. In juli 2017 stemde vrijwel de gehele Houtense gemeenteraad voor een motie die het college opriep om te onderzoeken of een speciaal draaiprogramma de geluidsbelasting voor de omgeving nog verder zou kunnen terugdringen. Van half april tot half juli 2018 is volgens dit speciale draaiprogramma gedraaid en inmiddels zijn de resultaten van het door de Universiteit Utrecht uitgevoerde onderzoek naar dit speciale draaiprogramma bekend.

 

Een mooie uitkomst!

Met een gelijk ervaren geluidsoverlast, een feitelijke geluidsreductie én een flink verhoogde energieproductie tijdens het speciale draaiprogramma is de oorspronkelijke doelstelling bereikt: maximale energieopbrengst, minimale geluidsbelasting. Een mooie stap naar een duurzamer Houten. Uit de metingen blijkt dat gedurende de proefperiode van drie maanden 33% meer energie is geproduceerd.

 

De beleving

Alle 862 huishoudens binnen een straal van 1000 meter rond het windpark zijn door de Universiteit Utrecht uitgenodigd voor een belevingsonderzoek. Ruim 25% van de huishoudens (220 respondenten) deed mee aan de enquête. De meting ná de proef moest antwoord geven op de vraag of de ervaren geluidshinder in de proefperiode met het speciale draaiprogramma kleiner of groter was geworden. De Universiteit Utrecht concludeert dat tijdens dit speciale programma de ervaren geluidshinder als geheel niet is toegenomen, maar ook niet is afgenomen, dit geldt ook voor de nachtelijke uren.

 

Verbaasd

De verbazing bij D66 Houten was dan ook groot toen namens het college wethouder De Groot (GroenLinks) het besluit nam het oude draaiprogramma te willen handhaven. Zij baseert dit besluit op enkele huishoudens die heel dicht bij de windmolens wonen en wel een toename van geluidshinder hebben ervaren.
 

Bescherming van onze inwoners

D66 zal daarom in de komende raadsvergadering een amendement indienen met als doel dat de maatwerkvoorschriften op basis van het speciale draaiprogramma worden aangepast. De beoogde aangepaste maatwerkvoorschriften leiden tot meer energieopbrengst, minder geluidsoverlast en betere bescherming van onze inwoners. D66 vreest dat als de huidige maatwerkvoorschriften gehandhaafd worden, deze door Eneco of andere partijen aangevochten worden bij de rechter. Onze bewoners staan dan met lege handen.