• Anderen inspireren is als vuur waarvan vonkjes overspringen

    Visualisatie

Onderwijs en inclusie avond D66 Houten

30-04-2016, 22:30 | Lezersnieuws | Agaath Dekker-Groen

Onderwijs en inclusie avond D66 Houten

Op 13 april 2016 hield de D66 fractie Houten in de Krachtfabriek een bijeenkomst over inclusief onderwijs met 22 ouders, directeuren en leerkrachten van basisscholen, een wethouder en beleidsmedewerkers van de gemeente en onderwijsondersteuners.

Aanleiding is dat zowel de leden van de Tweede Kamer als de Eerste Kamer het VN Verdrag unaniem hebben aangenomen inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag impliceert een inclusieve samenleving waaronder inclusief onderwijs.

Het doel van inclusief onderwijs is te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen een goede onderwijsplek krijgen in het regulier onderwijs. Om recht te doen aan het kind is het zaak in de afweging tussen regulier onderwijs en speciaal onderwijs te kijken naar het kind zelf en de problemen die niet met onderwijs te maken hebben zo min mogelijk te laten meewegen. Belangrijke vragen zijn dan: "Bij welke oplossing heeft kind het meeste kans om te bloeien op sterke kanten? Wat is het beste voor zijn zelfbeeld?" Op de lange termijn gaat het om: "Via welke weg heeft het kind het meeste kans op een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij?" Voor andere kinderen geldt dat ze door inclusief onderwijs leren om te gaan met kinderen met een beperking of die anders zijn. Ze kijken daardoor levenslang anders naar mensen met een beperking.

Inclusie wordt vergemakkelijkt als betrokkenen letterlijk zien om welk kind het gaat zodat er niet alleen naar alle problemen op papier gekeken wordt. Bovenal gaat het erom dat het kind centraal staat en met het hart van de professional wordt gezien in zijn mogelijkheden en beperkingen.

Vanuit de grondhouding "Het zit niet in middelen en papieren; het zit in mensen en manieren" is veel mogelijk. Laten we het daarom samen doen, stapje voor stapje en ons niet laten sturen door het systeem.Keuzes voor facilitering en financiering spelen op het niveua van de gemeente, de schoolbesturen, het samenwerkingsverband en landelijk. Voor de juridische kant van zorg die nodig is en waar de verantwoordelijkheid ligt, kan een protocol helpen. Belangrijk is eerst met elkaar de inhoudelijke oplossing te creëren en daarna naar de financiële ruimte te zoeken, want maatwerk is nodig. Scholen kunnen de bereidheid om het gesprek aan te gaan op hun website aangeven. Ervaringsdeskundige ouders kunnen andere ouders informeren en meedenken. Mooie initiatieven in de klas en in school kunnen anderen inspireren.